top of page

Debutové CD nového detského projektu Miško s líškou obsahuje 12 piesní a jeden bonus. Je určený pre poslucháčov od najmenších detí, pesničky spracovávajú témy ako farby, čísla, rozcvičku, druhy stromov, či upratovanie izbičky alebo narodeniny. Súčasťou balenia je spevníček s textami pesničiek vo vnútri CD. Autorkou textov a hudby, rovnako ako celého projektu Miško s líškou je mamina dvoch detí, herečka a speváčka Zuzana Hrvoľová. Krásne aranžmány pesničkám dodali Martin Husovský a Tomáš Koppl. Videoklipy k niektorým piesňam môžete nájsť na YouTube. :) 

CD Klop klop

SKU: MSL001
9,00 €Price
 • Obchodné podmienky

  I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

  Názov spoločnosti: RANDAL JUNIOR, s.r.o.
  Ulica a číslo: Tatranská 5252/55

  PSČ a Mesto: 080 01 Prešov 
  Štát: Slovenská Republika
  IČO:     55235620
  Nie je platca DPH

  II. ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

  V pracovných dňoch medzi 9:00 a 15:00 hod: Zuzana Hrvoľová 0904 643 046, mail: miskosliskou@gmail.com

   

  III. OBCHODNÉ PODMIENKY

   

  1. Objednávka

  Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

  2. Cena

  Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  3. Storno objednávky

  Storno objednávky (alebo jej časti) zo strany kupujúceho je možné najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese miskosliskou@gmail.com

  Storno objednávky (alebo jej časti) zo strany predávajúceho je možné v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) a skonzultovať s ním ďalší postup. V prípade, že táto situácia nastane potom, čo kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

  4. Dodacie podmienky

  Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (doručovateľov). V prípade, ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky v elektronickej forme a spolu so zásielkou mu zašle aj originál, ktorý slúži zároveň ako záručný list. 

  5. Záruka

  Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v bode II. tohto dokumentu, ako aj na internetovej stránke www.miskosliskou.sk v sekcii Kontakt. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu prevádzky spoločnosti. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

  6. Doručenie

  Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

  7. Neprebraté zásielky

  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie zásielky.

  8. Zákaznícky servis

  Zákaznícke e-maily prijaté na adrese  miskosliskou@gmail.com spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

  9. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

  Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si zakúpili na www.miskosliskou.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať (nie ako dobierku) na adresu RANDAL JUNIOR, s.r.o., Potočná 57, 900 27 Bernolákovo. K tovaru priložte kópiu daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný mailom, alebo kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch - CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program, ak prebehla jeho inštalácia - tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť  (napr. knihy majú známky používania, čítania, kopírovania...)

  V prípade reklamácie tovaru postupujte podľa reklamačného poriadku. 
      -    pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode zašleme iný, náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.

   

  10. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti RANDAL JUNIOR, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke 

   

   11. Registrácia

  Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme RANDAL JUNIOR s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie zákazník súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy RANDAL JUNIOR s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb o niektorých službách informačnej spoločnosti.

  Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo na uvedenej pevnej adrese.

  Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

   

bottom of page