top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov spoločnosti: RANDAL JUNIOR, s.r.o.
Ulica a číslo: Tatranská 5252/55

PSČ a Mesto: 080 01 Prešov 
Štát: Slovenská Republika
IČO:     55235620
Nie je platca DPH

II. ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

V pracovných dňoch medzi 9:00 a 15:00 hod: Zuzana Hrvoľová 0904 643 046, mail: miskosliskou@gmail.com

 

III. OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Storno objednávky

Storno objednávky (alebo jej časti) zo strany kupujúceho je možné najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese miskosliskou@gmail.com

Storno objednávky (alebo jej časti) zo strany predávajúceho je možné v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) a skonzultovať s ním ďalší postup. V prípade, že táto situácia nastane potom, čo kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (doručovateľov). V prípade, ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky v elektronickej forme a spolu so zásielkou mu zašle aj originál, ktorý slúži zároveň ako záručný list. 

5. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v bode II. tohto dokumentu, ako aj na internetovej stránke www.miskosliskou.sk v sekcii Kontakt. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu prevádzky spoločnosti. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

6. Doručenie

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

7. Neprebraté zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie zásielky.

8. Zákaznícky servis

Zákaznícke e-maily prijaté na adrese  miskosliskou@gmail.com spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

9. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si zakúpili na www.miskosliskou.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať (nie ako dobierku) na adresu RANDAL JUNIOR, s.r.o., Potočná 57, 900 27 Bernolákovo. K tovaru priložte kópiu daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný mailom, alebo kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch - CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program, ak prebehla jeho inštalácia - tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť  (napr. knihy majú známky používania, čítania, kopírovania...)

V prípade reklamácie tovaru postupujte podľa reklamačného poriadku. Formulár nájdete tu: reklamačný formulár.
  -    pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode zašleme iný, náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.

 

10. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti RANDAL JUNIOR, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na tejto stránke

 

 11. Registrácia

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme RANDAL JUNIOR s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie zákazník súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy RANDAL JUNIOR s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

12. Prijatie a vybavenie objednávky - stručný návod:

 

VÝBER TOVARU A VLOŽENIE DO KOŠÍKA

 • Z katalógu tovaru alebo pomocou vyhľadávania si vyberte produkt, ktorý si chcete zakúpiť.

 • Vybraný produkt si pomocou tlačidla DO KOŠÍKA vložte do svojho nákupného košíka.

 • V košíku môžete zmeniť množstvo vybraného tovaru, prípadne ho odstrániť. 

 • Pokiaľ chcete doložiť do košíka ešte iný druh tovaru, kliknite na ESHOP a môžete pokračovať v nákupe.
  Ak si želáte prejsť k plateniu, kliknite v košíku na tlačidlo POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE.

VOĽBA SPÔSOBU DOPRAVY A PLATBY

 • Vyberte si spôsob dopravy a úhrady, ktorý Vám najviac vyhovuje.

 • Kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

DODACIE ÚDAJE

 • Vyplňte svoje údaje. Ak ste registrovaným zákazníkom, prihláste sa do svojho osobného konta.

 • Skontrolujte si obsah košíka, celkovú sumu a správnosť Vašich údajov.

 • Kliknite na ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY.

ODOSLANIE OBJEDNÁVKY

 • Vaša objednávka bola odoslaná a začíname ju spracovávať. O ďalšom postupe budete informovaný e-mailom na adresu uvedenú v dodacích údajoch. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 • Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je Kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

13. Druhy dopravy verejnými prepravcami

Zásielky budú doručené Slovenskou poštou. Spoločnosť RANDAL JUNIOR nie je zodpovedná za zmenu spôsobu doručenia, pokiaľ ju pošta uskutoční.  

PREPRAVA SLOVENSKOU POŠTOU

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.
Zásielky posielame po uhradí objednávky. Každá zásielka je počas svojej cesty k Vám monitorovaná a na Váš e-mail sú posielané informácie o jej pohybe. V prípade, že sa k Vám tovar nedostane do pár dní, kontaktujte nás a my Vám dáme podacie číslo, na základe ktorého Vám zásielku vydajú na Vašej pošte. V prípade akýchkoľvek problémov s nedodaním zásielky nás taktiež môžete kontaktovať. Naša spoločnosť neručí za chyby Slovenskej pošty, avšak pokúsime sa problém našich zákazníkov riešiť.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. 

 

PREPRAVA KURIÉROM

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Preprava kuriérom je možná iba v SR.
Zásielky posielame po uhradení objednávky. Každá zásielka je počas svojej cesty k Vám monitorovaná a na Váš e-mail sú posielané informácie o jej pohybe. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. V prípade akýchkoľvek problémov s nedodaním zásielky nás neváhajte kontaktovať. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 14. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

bottom of page